Arbeidsconflicten

Wat is een arbeidsconflict?

Simpel gesteld komt het erop neer dat als je in een arbeidsverhouding een van beide partijen een probleem als conflict benoemt, er al sprake is van een arbeidsconflict.

Meer specifiek hanteert expertisebureau STECR de definitie: “twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden”.

Gebaseerd op deze definitie zijn er dus arbeidsconflicten in vele soorten en maten. De een zwaar, de ander licht. Ook de route naar oplossing kan dan ook veel verschillende vormen kennen. Belangrijk om te beseffen is wel dat er dus geen overeenstemming hoeft te zijn tussen werknemer en werkgever over het bestaan van het conflict. Als een van beiden zegt dat er een conflict is, dan is dit zo.


Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk voorkomt u een conflict liever dan dat u het moet oplossen. Voorkomen begint met goede communicatie en heldere (gedrags)afspraken. In organisaties waar sprake is van een open cultuur en afspraken zijn gemaakt zoals ‘niet over elkaar maar met elkaar spreken’ zien we minder arbeidsconflicten ontstaan. Het vaststellen van gedragsafspraken en het trainen van bijvoorbeeld het leidinggevend kader heeft dan ook een positief effect.

Conflicten en verzuim

Op het moment dat een medewerker zich ziekmeldt wordt het vaak complex. Regelmatig schakelt u dan de bedrijfsarts in om conflict en ziekte te scheiden en de vraag te beantwoorden of de medewerker door ziekte verhinderd is om zijn werk te doen. Daarnaast kan de bedrijfsarts een mogelijk arbeidsconflict signaleren en adviseren hier een oplossing in te zoeken.

Het Arbeidsconflictenprotocol

Om te voorkomend dat arbeidsconflicten escaleren en zelfs leiden tot verzuim is het advies voor iedere werkgever om een arbeidsconflictenprotocol op te stellen. Hierin is aandacht voor een visie op arbeidsconflicten, een stappenplan in geval van een conflict en de mogelijkheid om een zeer kortdurend verlof op te nemen. Zo kan een arbeidsconflict buiten verzuim worden gehouden. Kenniscentrum Arbeidsconflicten voorziet haar leden van een standaard arbeidsconflictenprotocol dat indien gewenst op maat gemaakt kan worden voor de organisatie.

Neem contact op

Heeft u vragen of interesse neem dan gerust contact met ons op.